الجبیر در جده با غرور به من گفت در جنگ یمن پیروز می شود!