روحانی: چین در بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه نقش موثر ایفا کند