شانزدهمین «شب آواز ایرانی» با عاشوراییان هم‌نوا می‌شود