حرکت امام حسین(ع) مستلزم تشکیل حکومتی صالح و مشروع بود