«جایگاه اقتصاد مقاومتی در گفتمان فرهنگی ایران» بررسی می‌شود