استخدام یک شرکت فعال در زمینه نفت، گاز پتروشیمی و پروژه های نیروگاهی