امیر جعفری، امیر نوری، علی صالحی، علی مسعودی در هیئت خدام الرضا قزوین