انسجام اجتماعی و فرهنگی کشور در گرو پاسداشت ارزش‌های ناب فرهنگ شهادت است