برنج، قند و شکر در صدر افزایش سالیانه در جمع 11 گروه مواد خوراکی