تشکیل کارگروه توسعه همکاری های بخش خصوصی ایران و هلند