مهاجرین افغانستانی مشهد و برگزاری مراسم «عَلَم‌کشی» در شب هفتم محرم + تصاویر