رای دهندگان جمهوری خواه: حزب جمهوری خواه به حمایت ترامپ ادامه دهد