بازدید مدیر شعب بانک صادرات از شعبه خلیج‌فارس بیمه سرمد