راه‌اندازی بخش گردشگری سلامت در چهار بیمارستان یزد