اظهارات مقام پاکستانی تایید مداخله اسلام‌آباد در افغانستان و تهدید برای آمریکاست