آغاز ساخت مدل مهندسی ماهواره‌های «ناهید 2» و «پارس 1»