یکی از دلایل عاشورا به رسمیت شناخته شدن حق انتقاد بود