دولت بغداد حمله به مراسم عزاداری در «صنعاء» یمن را محکوم کرد