مجوز پرواز یک شرکت هواپیمایی به اتحادیه اروپا صادر شد