"کلوور" تنها اردک دنیا که صفحه فیسبوک دارد +تصاویر