رییس کمیسیون بهداشت: وضعیت جسمی نماینده تهران پایدار است