بازیافت نفت از لایه‌های سنگ مخزن میدان بلال افزایش یافت