افغانستان کمک 15.2میلیارد دلاری جامعه جهانی را حاکی از موفقیت دولت وحدت ملی دانست