بازداشت‌ها در ترکیه به زبان اعداد و ارقام؛ ۷۰۷۵۶ نفر