تصویری از سیداحمد خمینی و آقای بازیگر در مراسم عزاداری امام حسین(ع)