آمریکا تروریست های «فتح الشام» را از حملات هوائی معاف کرده است