هیات منصفه: یالثارات مجرم در توهین به رییس جمهور/ غیر مجرم درباره معاون رییس جمهور