حزب حاکم گرجستان پیشگام نهمین دوره انتخابات پارلمانی در این کشور است