راه‌اندازی سرویس جدید خدمات‌ویژه شهری/جابجایی هفت میلیون مرسوله پستی در سمنان