ستاد ارتش ترکیه از آغاز عملیات نظامی درمنطقه حکاری خبر داد