باید برای آغاز دو برابر شدن مناسبات اقتصادی میان ایران و تایلند آماده شویم