آمریکا تجارب ناکام مداخله را تکرار نکند؛ حزب اسلامی از جهاد خود پشیمان نیست