جلوی افراد غیرمجاز را بگیرید/آسانسورهای تهران بمب ساعتی هستند