اوراق ۴.۳ هزار میلیارد تومانی و ۳۰۰ میلیاردی ذوب آهن و یک پتروشیمی