مدیرکل اوقاف: نیت نیمی ازموقوفه های یزد استفاده برای امام حسین(ع) است