عملیات پلیس کویت برای دستگیری اعضای یک گروه تروریستی