رئیس دفتر سازمان ملل در صنعا خواستار تحقیق فوری درباره جنایت تالار بزرگ صنعا شد