همراه بارئیس جمهور؛تاکیدتهران-بانکوک برگسترش همکاریها