کلینتون نزدیک شدن عربستان و اسرائیل را نتیجه بهار عربی می‌داند