علم الهدی: بی‌حجابی قابل تحمل نیست /فساد در حال توسعه نیست