گزارش خزانه داری امریکا اثری جزئی در مبادلات با دلار دارد