بالاترین معروف حفظ نظام و مهمترین منکر سازش با استکبار است