950 هزار هکتار اراضی کشاورزی در برنامه ششم تجهیز و نوسازی می‌شود