مذاکره با شرکت‌های آلمانی برای حضور در پتروشیمی ایران ادامه دارد