استفاده از توان داخل و صادرات، شرط اصلی قرارداد رنو است