معاون ترامپ: نمی توانم از اظهارات او درباره زن ها دفاع کنم