گروه های فلسطینی جلوگیری از جنایت های سعودی علیه ملت یمن را خواستار شدند