اظهار نظر بازیکنان پتروشیمی بعد از دومین پیروزی در آسیا