2 میلیون سرباز آمریکایی مقابل 9 میلیون سرباز ایرانی/ نتیجه جنگ روی زمین روشن می‌شود