بمباران بزرگترین کارگاه ساخت مواد منفجره داعش در موصل عراق